Prabhur Duare Prahari Jahara Prabhur Duare

Prabhur duare prahari jahara prabhur duare prahari
Tader jibane nahi raje kabhu mithya timir lahari