Hiya Pure Karte Gaman Barai Kare Bhoy Heri

Hiya pure karte gaman barai kare bhoy
Heri shudhu bhitar bahir agyanatar joy