Karo Sathe Nai Amar Bandhan

Karo sathe nai amar bandhan
Nitya mukta nai abaran
Akasher mato ami udasin
Bataser mato akar bihin
Sabar birahe tomar biraha
Jagibe hriday khanite
Keha nahi jane bhara ache mor
Taba akathito banite
Ami bandha shudhu sathe narayan
Akash patal kalpana shudhu karije bayan