Jadi Dao Bandhan Khule

Jadi dao bandhan khule
Alor bandhan neba tule
Jabo prabhu tomar kache
Haito kabhu path bhule
Ghare jadi naiba thake alo
Tomar parash ghuchabe sab kalo
Dishe hara habona ar akule
Jadi nao prabhu kole tule