Dine Rate Sukhe Dukhe Rakho Amai

Dine rate sukhe dukhe rakho amai kole
Khane khani dulabe bahu dolar dole
Har menechi kiser bhoy
Prabhur joy to amari joy
Akarani bhasi nayan jale
Marke tomar bhoy karechi bale
Dehe prane aghat lage pache
Tai bale ki jabona tor kache
Dulbona mor bahu dolar dole
Dine rate rakho amai kole