Amar Hriday Khulite Chahina Sabar Hriday

Amar hriday khulite chahina
Sabar hriday khulite chahi
Muktir giti gahite chahina
Bandhan giti gahi