Jatan Bine Ratan Balo Ke Pai Kothai

Jatan bine ratan balo
Ke pai kothai
Sahaje ki prem paowa jai
Hate premer adhikari
Sarba tyagi hate habe
Prem prem bale sabe
Prem peyeche ke kabe
Asal prem je milte pare
Shudhui prabhur kripai
Shudhu prabhur kripai