Kavya Kusum Chayan Karibo

Kavya kusum chayan karibo
Jyotir kanan hate
Taito chalechi akashe uriya
Dakhin bayur srote
Sathe nai keha ar
Nahi dekhi kona par
Abiram chali chalar birati nai
Dur hate dure megher arale
Pulake bhasiya jai