Hriday Pakhi Na Jadi Gahe Gan

Hriday pakhi na jadi gahe gan
Keman kare tutbe abhiman
Abhimaner tibra jwala chitta amar dahe
Mago tomar shanti sudha kon sudure rahe