Akaran Name Kripa Akaran

Akaran name kripa akaran
Japa tapa puja kripa sadhan
Karuna labher noi go karan
Barishar dhara abanir buke
Shanchare naba pran
E je karunar dhan