Mago Tomar Charan Tale

Mago tomar charan tale
Ke diyeche phul
Ke jeleche tomar kache
Sandhyaratir dip
Kahar bhale puja sheshe
Ankbe mago tip
Kon pujari dhainya habe
Tomar jaya gane
Kare tumi mantra debe
Aji kane kane
Ke se etoi priyatama
Shuddha shanta jib
Sarga hate nemeche ki
Brahma Vishnu Shib